Vikår

Enhver der er fyldt 15 år, kan blive skrevet op til et kollegieværelse, men kan først tildeles værelse, når man er fyldt 18 år. Opnoteringen er personlig, hvilket betyder, at den optjente anciennitet følger ansøgernavnet.
Den øvre aldersgrænse for at få et værelse er 29 år. Dvs. hvis man er fyldt 30, er man ikke berettiget. På Trørød Kollegiet er aldersgrænsen 35 år.

For at blive skrevet op på PKS’ venteliste, skal du acceptere nedenstående vilkår i forbindelse med, at du udfylder ansøgningsskemaet, som du finder under 'Boligsøgning'. Dette er en forudsætning for at få tildelt bolig på et af de kollegier, som vi administrerer. Vilkårene er som følger:


Underretning efter Persondataloven – registrering af CPR-nummer og brug af NEM-konto
PKS registrerer dit CPR-nummer i eget boligadministrationssystem, og anvender alene CPR-nummeret i forbindelse med opgaver relateret til CPR-nummer-indehaverens rolle som boligsøgende, beboer, bestyrelsesmedlem og/eller fraflyttet beboer på et af de kollegier, som vi administrerer. Cpr-nummeret anvendes i øvrigt, når der tilbagebetales beløb til fraflyttende beboere, idet beløbet overføres til beboerens NEM-konto.

Dit CPR-nummer videregives ikke til tredjemand, medmindre du som skyldner undlader at betale fx skyldig husleje o.l. og vi i sidste instans er nødsaget til at overdrage sagen til inkasso. CPR-nummeret vil ikke være offentligt tilgængeligt, blive offentliggjort eller anvendt til markedsføring.


Krav om opdatering af e-mailadresse og telefonnummer
Da vores kommunikation med ansøgere og beboere i stigende grad foregår via e-mail, forpligter du dig til at ajourføre din mailadresse, da du ellers risikerer at miste relevant information, herunder tilbud vedrørende bolig og meddelelser om studieaktivitetsundersøgelser mm.

Din e-mailadresse vil blive videregivet til kollegiets netgruppe, beboerråd og/eller andre kollegierelaterede embedsgrupper, idet disse anvender mail til kommunikationen internt på kollegiet.

Udover ovenstående videregives din mailadresse ikke til andre, og vil ikke være offentligt tilgængeligt, blive offentliggjort eller anvendt til markedsføring. Dit telefonnummer anvendes udelukkende af PKS’ administration i tilfælde, hvor det kan være relevant at få hurtig respons fra dig. Telefonnummeret videregives ikke til andre.


Krav om opdatering af profil
For at sikre os, at de ansøgere, der står på vores venteliste reelt er interesserede i en bolig på et af de kollegier, som vi administrerer, forpligter du dig til at opdatere din profil senest hver 3. måned. Undlader du dette, vil vi betragte det som, at du ikke længere er interesseret i en bolig på de kollegier, som vi administrerer. Derved risikerer du, at din profil bliver slettet.


Krav om studieaktivitet
For at kunne bo på kollegium er det et ufravigeligt krav, at du er studerende, hvilket undersøges i forbindelse med Studieaktivitets-undersøgelsen, der som minimum udføres en gang årligt. Du har pligt til at oplyse diverse personoplysninger, som i øvrigt indsamles og behandles med hjemmel i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 500 af 26. juni 1991, hvorefter vi er forpligtet til at undersøge om du er studieaktiv.

Indsamlingen af data er så vidt muligt søgt begrænset til, hvad der er nødvendigt til formålet. Personkredsen, der behandler data er underlagt tavshedspligt, ligesom data opbevares og behandles med lovlighed, rimelighed, gennemsigtighed, integritet og fortrolighed. Data opbevares i 5 år.

Såfremt du ikke dokumenterer din studieaktivitet kan dit lejemål opsiges med hjemmel i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 500 af 26. juni 1991.


Accept
I forbindelse med, at du skriver dig op på ventelisten, vil du blive bedt om acceptere ovenstående vilkår. Det er ikke muligt at skrive sig op, hvis vilkårene ikke accepteres.